Cookie beleid RKSV Heeze

De website van RKSV Heeze is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Normen en Waarden

Doel en Visie

Doelstelling

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van R.K.S.V. Heeze wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en betreffende het sociaal ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijke platform tegen geweld op straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aansprakelijkheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

Beleidskader: preventief en correctief optreden

Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien dit voorkomt consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

Preventief bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gas-ten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en regelmatig (bijv. eenmaal per jaar aan het eind van elk seizoen) door de commissie van normen en waarden geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

Visie

R.K.S.V. Heeze is een toonaangevende vereniging in de gemeente Heeze-Leende. Prestatief en recreatief, een visitekaartje voor het voetbal in het algemeen voor zowel heren, dames, jongens als meisjes. Onderscheidend, met een groot vrijwilligerskader, sterke onderlinge band en uitstekende sfeer.
 

Een waarde(n)volle vereniging

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal verpest, heeft het bestuur van R.K.S.V. Heeze besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag.

R.K.S.V. Heeze wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

R.K.S.V. Heeze heeft 5 basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen. Die basiswaarden zijn:

 • PLEZIER
 • RESPECT
 • EERLIJKHEID
 • BETROKKENHEID
 • SPORTIVITEIT

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van R.K.S.V. Heeze. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers etc. De basiswaarden zijn in bijlage 1 verder uitgediept.

Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?

 • Waarde
  Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtlijn voor het handelen.
   
 • Norm  
  Een gedragsregel, waar men zich aan houdt
   
 • Fair Play 
  Eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet  wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Externe Initiatieven

R.K.S.V. Heeze is intern druk bezig te werken aan het handhaven van de waarden en normen van de vereniging. Naast alle interne initiatieven voor het bevorderen hiervan ondersteunt R.K.S.V. Heeze ook externe initiatieven, zoals ‘De Waardevolle Club’ campagne van de NKS en de “Wat doe jij’ campagne van de KNVB.
 

Waar draait het om?

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is.


Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel !
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.
Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.


Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken...

Gedragsregels

Uit de vijf basiswaarden; Plezier, Respect, Eerlijkheid, Betrokkenheid en Sportiviteit, volgen voor onze vereniging een aantal gedragsregels. Alle leden van onze vereniging dienen zich aan deze gedragsregels te houden. De gedragsregels zoals deze voor onze leden gelden kunt u lezen in bijlage 2.

Gedragscode

Voor wie geldt de gedragscode?
De gedragscode geldt voor iedereen bij RKSV Heeze. Voor de bestuursleden, de spelers (junior en senior), het barpersoneel, de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij RKSV Heeze betrokken is;
Iedereen die ook maar enige band met RKSV Heeze heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!

Waar gelden de regels van de gedragscode?
Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes of andere activiteiten.

Wat zijn de sancties?
De straf wordt volgens de vastgestelde normen per geval bepaald. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten, schorsing en alternatieve straffen (bv. een taakstraf). In het uiterste geval is royement mogelijk.

Bericht/mededeling
Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht. Indien het een jeugdspeler betreft worden de ouders/verzorgers ingelicht. Ook wordt de trainer en/of leider van het team van de betreffende speler op de hoogte gebracht;
Senioren krijgen bericht van het bestuur. Jeugdleden krijgen bericht van de jeugdcommissie.

Bezwaar/beroep
Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen in geval van een royement kan beroep worden aangetekend bij de Algemene Ledenvergadering.

Kosten
De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker.
Wij hanteren een lik-op-stukbeleid. Ernstige misdragingen worden gemeld bij de politie.

Wat is het doel van de gedragscode?

 • Bewustwording creëren van de geldende normen en waarden bij RKSV Heeze;
 • Meer spelgenot/plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport;
 • Het terugdringen van het aantal gele en rode kaarten en andere excessen;
 • Het terugdringen van ontstane kosten door vernielzucht, vandalisme en nalatigheid;
 • Het respectvol omgaan met elkaar;
 • Het verhogen van de sfeer binnen de vereniging;
 • Het vrijwilligersbestand vermenigvuldigen.

Specifieke gedragscodes per groep benoemd
Sommige gedragscodes zijn voor bepaalde doelgroepen meer van toepassing dan voor anderen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor spelers. Elke groep krijgt eigen gedragscodes en wordt daar op aangesproken. Hieronder wordt per doelgroep benoemd waar men aan moet denken.

De gedragscodes voor deze doelgroepen kunt u nalezen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn specifieke afspraken en regels voor jeugdspelers, jeugdleiders en jeugdtrainers opgenomen.
 

Uitvoering Waarden en Normen plan

Taakstelling

De waarden en normen commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het waarden en normen plan. Alleen in geval van het overtreden van de waarden en normen door commissieleden is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering. De Taakstelling van de uitvoerende commissie beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:

 • Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat R.K.S.V. Heeze de door de KNVB op het gebied van te hanteren normen en waarden in de voetbalsport opgestelde regels onderschrijft.
 • Het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende ( al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden (gevoel uit meerderheidsstandpunten voortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie etc) onderschrijft.
 • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
 • Het opstellen uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingspro-cedure, hoor en wederhoor, strafoplegging etc.) 

Actieplan

De waarden en normen commissie stelt een actieplan op om het waarden en normen beleid van RKSV Heeze in de komende seizoenen goed uit te dragen binnen de vereniging. Dit actieplan is opgenomen in bijlage 5.

Werkwijze

Een ieder kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en R.K.S.V. Heeze.

Het conflict of incident dient schriftelijk bij de commissie te worden ingediend. Alleen schriftelijk ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.
De meldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de commissiekamer.
Afhankelijk van de aard van het incident en/of conflict wordt bepaald of de betrokkene door de commissie wordt uitgenodigd.

Aan de uitnodiging van de commissie dient gehoor te worden gegeven, bij afwezigheid wordt de casus bij verstek behandeld. En zal de commissie bij ongeoorloofde afwezigheid een hogere straf opleggen.
Alle uitspraken worden schriftelijk vastgelegd, mede gedeeld aan betrokkene (schriftelijk of per E-mail) en in dossier opgeslagen.

Bij niet nakomen van de opgelegde sanctie(s) zal deze opschuiven dan wel vermeerderen, of vind heroverweging van de sanctie plaats.

Administratie

De aanmeldingsformulieren, als ook de schriftelijke uitspraken worden in een dossier bewaard, opdat te allen tijde de historie van persoon/instantie door de commissie kan worden ingezien. De dossiers worden geopend bij een nieuwe overtreding. Indien deze nieuwe overtreding (vrijwel) identiek is aan eerdere overtredingen (recidive) wordt hier-mee in de bepaling van de strafmaat rekening gehouden.

Handhaving van onze regels
Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden. R.K.S.V. Heeze hoopt oprecht dat de maatregelen, zoals beschreven in onderstaande tabel, niet toegepast hoeven te worden. Wij hopen dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen nodig zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle. R.K.S.V. Heeze vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden én ouders een verantwoordelijkheid hierin hebben.

Sancties

De uitvoerder van het waarden en normen plan heeft de volgende sancties tot de beschikking:

Ten aanzien van spelers/leden

 • Niet officiële waarschuwing
 • Schorsing van wedstrijden vanuit de vereniging (zie strafmaat).
 • Uitsluiting van trainingen.
 • Alternatieve strafmaatregelen.
 • Schorsing voor onbepaalde tijd.
 • Uitzetting selectie.
 • Ontzetting uit het lidmaatschap.
 • Voordracht tot royering (via de algemene ledenvergadering.).
 • Ontzegging betreden complex voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Ten aanzien van vrijwilligers

 • Niet officiële waarschuwing.
 • Non actief stelling voor een bepaalde periode (time-out)
 • Beëindiging functie.
 • Verbod op het uitvoeren van welke functie dan ook.
 • Indien lid, ontzetting uit het lidmaatschap.
 • Indien lid voordracht tot royering (via de algemene leden vergadering).
 • Ontzegging betreden complex voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Ten aanzien van medewerkers:

 • Niet officiële waarschuwing.
 • Op non actief stellen voor een bepaalde periode, met mogelijke inhouding op salaris (dit in overleg met bestuur).
 • Beëindiging contract (dit in overleg met bestuur).

Ten aanzien van accommodatiehuurder, toeschouwer en kantinebezoeker:

 • Berisping/officiële waarschuwing.
 • Ontzegging betreden complex voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Verbod op het bezoeken van wedstrijden (zowel uit als thuis).
 • Indien lid mogelijk voordracht tot royering ( via Algemene Ledenvergadering ).

Sanctielijst

In bijlage 6 is een sanctielijst opgenomen. Hierin staat vermeld wat de minimale sancties zijn bij de desbetreffende overtreding van het normen en waardenplan. De bevoegde commissies kunnen deze of hogere sancties opleggen.
 

Betaling contributie en boetes

Een vereniging is grotendeels afhankelijk van de contributie-inleg van haar leden. Maar omdat het ieder seizoen veel administratieve manuren vraagt om deze betalingen binnen te krijgen, zijn wij genoodzaakt de spelregels aan te scherpen. Het eenvoudigst, en veel leden maken hier al gebruik van, is het geven van een machtiging. Dit kan bij de ledenadministratie via [email protected].

Betalingsprocedure contributie:

Regel is: VOOR 1 SEPTEMBER BETALEN.

De contributie dient voor aanvang van het nieuwe seizoen voldaan te zijn. Als peildatum hanteren wij 1 september. Als er voor 1 september niet is voldaan, is men niet speelgerechtigd en volgt er na 2 weken een herinnering.

Bij weigering betaling, wordt het lidmaatschap beëindigd. Men blijft nog wel 3 jaar administratief ingeschreven staan met een contributieschuld. Dit maakt een eventuele overschrijving naar een andere vereniging onmogelijk, mits de schuld wordt verrekend.

VANAF 1 SEPTEMBER WORDT ER DUS NIET GEVOETBALD, ALS ER GEEN CONTRIBUTIE IS BETAALD.

Door de KNVB opgelegde boetes

Dit zijn de gele en rode kaarten, boetes op het team bij malversaties en wat al niet meer.
Velen van u zullen denken, wat maakt dat de vereniging nu uit of er al dan niet betaald wordt, heel veel kan ik u zeggen.

De vereniging heeft, zoals haar verplichting naar de KNVB is, een rekening courant. Boetes, die de vereniging aangaan, worden hiervan afgeschreven door de KNVB en dienen door de club doorbelast te worden aan het betreffende lid of team. Dus bij niet betalen dupeert u niet de KNVB, maar R.K.S.V. Heeze.

Indien een speler een gele of rode kaart heeft gekregen in een wedstrijd ontvangt hij/zij direct een betalingsformulier. Nav dit formulier dient de speler/speelster de boete binnen 2 WEKEN te betalen. De schuld is pas voldaan als de betaling bij de administratie binnen is, dan wel er een betalingsbewijs getoond kan worden. Bij het verstrijken van de betalingstermijn van 2 WEKEN, is de speler in kwestie niet speelgerechtigd, totdat er betaald is.

Men ontvangt eenmaal een herinnering tot betaling en bij weigering van betaling wordt het lidmaatschap beëindigd.

Elk lid van wie, door bovengestelde redenen het lidmaatschap wordt opgezegd, kan zich niet beroepen op terugvordering van contributiegelden.

Team boete

Indien een team een boete van de KNVB ontvangt krijgen zijn een betalingsformulier van de club. Zij hebben vervolgens 2 WEKEN de tijd om de boete te voldoen. Bij het verstrijken van een boete termijn van 2 weken + 2 weken (herinnering), die een team aangaat, zal deze na niet betalen, uit de competitie worden genomen. De daarbij behorende KNVB kosten, worden tevens op het team verhaald.

Aanvullende voorwaarden

Uitzondering op deze boete betalingsregeling is, als er beroep is aangetekend op de casus. Na de uitspraak en de verzending van het betalingsformulier, gaat vervolgens de regeling in werking zoals hierboven omschreven.

Elk lid van wie, door boven gestelde redenen het lidmaatschap wordt opgezegd, kan zich niet beroepen op terugvordering van contributiegelden.


Bijlagen

Bijlage 1: De basiswaarden

RKSV Heeze heeft vijf basiswaarden die het frame vormen waarop de vereniging is gebouwd en die de richting bepalen voor ons dagelijks functioneren bij de club.

Die basiswaarden zijn:
Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit
Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht. Uit deze toelichting volgen de gedragsregels die voor iedereen gelden.

Plezier

 • RKSV Heeze biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid;
 • Wij vieren samen onze successen;
 • Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport;
 • Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;
 • Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één;
 • Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit;
 • We drinken een drankje na de wedstrijd om de teamgeest te vergroten.

Respect

 • Wij pesten niemand;
 • Wij vloeken niet (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn);
 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
 • Wij gaan met andermans spullen/eigendommen om zoals we met onze eigen spullen omgaan;
 • Wij respecteren de regels in de kantine wat betreft roken en alcoholgebruik;
 • Het gebruiken van drugs wordt bij RKSV Heeze nooit getolereerd;
 • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken;
 • Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;
 • Tijdens wedstrijden van RKSV Heeze dragen wij alleen het officiële RKSV Heeze tenue;
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
 • Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
 • Wij hebben respect voor de staat van ons complex en gooien afval in de afvalbakken;
 • Wij hebben respect voor de barmedewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg;
 • Bij RKSV Heeze spreken we Nederlands, uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt wanneer men de Nederlandse taal niet beheerst;
 • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.

Eerlijkheid

 • Wij geven onze fouten toe (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter);
 • Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst;
 • Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk;
 • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;
 • Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
 • Wij leven de regels van de KNVB na en sjoemelen niet;
 • Trainers, leiders en jeugdcoördinator delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken niemand voor.

Betrokkenheid

 • Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;
 • Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden;
 • Leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op;
 • Trainers en jeugdcoördinator zijn zeer regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;
 • Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale mogelijkheden behoort;
 • Ouders/verzorgers helpen met vlaggen of fluiten;
 • Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Bij spelers jonger dan 14 jaar geldt alleen een afmelding van de ouders/verzorgers. Afmelden kan alleen bij leiders en/of trainers;
 • Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;
 • Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;
 • Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (bijv. bardiensten, activiteiten, etc..);
 • Iedereen binnen RKSV Heeze heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag;
 • Leden betalen hun contributie op tijd.

Sportiviteit

 • Bij RKSV Heeze spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden;
 • Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;
 • Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;
 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
 • Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
 • Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;
 • Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

Bijlage 2: Gedragsregels RKSV Heeze

Een deel van dit Waarden en Normen beleid bestaat uit onderstaande gedragsregels. Wij vragen u DRINGEND zich aan deze regels te houden.

 1. We behandelen elkaar, scheidsrechters en bezoekers met respect.
 2. We gaan op een goede manier om met materialen , gebouwen op en om het veld.
 3. We zijn in ons gedrag op en rond het veld een voorbeeld voor anderen.
 4. We praten met elkaar en niet over elkaar.
 5. We laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter.
 6. We gedragen ons als sportieve supporters om het speelveld en geven positieve aanmoedigingen.
 7. We roken enkel conform het bij R.K.S.V. Heeze geldende rookbeleid.
 8. We gaan verstandig om met alcohol.
 9. We zetten ons , waar nodig, actief in voor de club.
 10. We zoeken bij problemen altijd contact met een leider, trainer of bestuurslid.
 11. We laten ons niet negatief uit op social media.

Bijlage 3: Gedragscode RKSV Heeze per doelgroep

Spelers

 • Probeer op een sportieve manier te winnen volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels;
 • Toon respect voor jezelf, je medespelers, tegenstanders en bovenal voor de wedstrijdleiding;
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters. Ben je het ergens niet mee eens, praat daar dan na de wedstrijd op een rustige manier met hen over. Houd in gedachte dat voetbal een spel is;
 • Maak je niet schuldig aan onbehoorlijke taal, of agressieve gebaren of woorden;
 • Volg de aanwijzingen van de trainers, leiders of andere personen met een specifieke functie binnen de vereniging. Ben je het ergens niet mee eens, bespreek het dan rustig buiten de activiteiten om;
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen bij een nederlaag;
 • Feliciteer de tegenstander met hun overwinning als je zelf de verliezer bent;
 • Onsportiviteit van een tegenstander kopiëren we niet. Wees de verstandigste en sportiefste;
 • Corrigeer gerust je medespelers bij onsportief of ongewenst gedrag;
 • Toon respect voor alle mensen die ervoor zorgen dat jij je sport kunt uitoefenen. Dat is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend;
 • Douchen na de wedstrijd is verplicht;
 • Bedenk bij alles wat je doet dat jij wandelende reclame voor RKSV Heeze bent! Zorg dat dit positieve reclame is!

Ouders/verzorgers

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier;
 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
 • Stimuleer uw kind altijd om te spelen volgens de geldende regels;
 • Leer uw kind dat zowel winnen als verliezen bij de sport horen. Teleurstellingen zijn onderdeel van het leven en horen er dus bij. Balen van een nederlaag mag maar op een normale manier. Wees daarin een voorbeeld voor uw kind en dat van anderen;
 • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
 • Houd altijd in uw hoofd dat kinderen het gedrag van ouderen kopiëren. Wees een voorbeeld door ook voor de tegenstander te applaudisseren bij mooie momenten;
 • Uit nooit in het openbaar kritiek op een scheidsrechter en/of grensrechter. Houd in gedachten dat die mensen er lopen voor het plezier van uw kind;
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten van onze jeugd te voorkomen;
 • Erken de waarde en het belang van onze trainers. Zij steken hun tijd en kennis in de club met als doel uw kind zijn hobby te laten uitvoeren en zich hierin te kunnen verbeteren;
 • Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet óver maar mét de betreffende personen;
 • Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk bij RKSV Heeze. Vele handen maken licht werk;
 • Neem uw verantwoordelijkheid voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Regel dit onderling met de andere ouders. Dit is geen taak van de vereniging en de trainer/leider!

Bestuurders

 • Zorg ervoor dat er voldoende en ervaren, gediplomeerde, trainers zijn en voor ieder team een enthousiaste leider. Zij zijn in staat de spelers beter te leren voetballen;
 • Zorg voor een eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte en tijd op onze accommodatie;
 • Zorg voor voldoende en veilige materialen die nodig zijn voor het uitoefenen van de voetbalsport;
 • Betrek zoveel mogelijk jeugd in uw plannen en projecten. Zij zijn de bestuurders van de toekomst;
 • Bedenk dat de sporters voorop staan en niet de toeschouwers of sponsors;
 • U heeft een voorbeeldfunctie binnen RKSV Heeze ! Gedraag u volgens de normen en waarden zoals in deze Gedragscode opgesteld;
 • Wees streng maar rechtvaardig, ongeacht de klasse of kunde van de overtreder;
 • Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers en iedereen binnen RKSV Heeze zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. eerlijk spel en sportiviteit.

Trainers / leiders

 • Benader de kinderen nooit negatief en maak hen nooit belachelijk als zij een fout maken of een wedstrijd verliezen;
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier voetballen en iets willen leren. Leer hen ook dat verliezen net zo bij de sport hoort als winnen;
 • Wees redelijk in uw verwachtingen en eisen naar het kind, de hoeveelheid energie en de interesse van de speler. Kinderen hebben meer interesses dan voetbal alleen;
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden;
 • Houd bij het bepalen van het tijdstip en van de tijdsduur van de training voldoende rekening met de leeftijd van de spelers;
 • Kweek teamspirit en leer spelers respect voor tegenstanders, spelleiding en elkaar aan;
 • Volg het advies van arts of fysiotherapeut op bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;
 • Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Geef voldoende complimenten en lof en ontvang dat als dank op uw beurt;
 • Zorg dat na gebruik de kleedkamer netjes achterblijft;
 • Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.

Scheidsrechters

 • Zorg dat u goed op de hoogte bent en blijft van de spelregels, maar pas uw manier van fluiten aan naar de leeftijd van de spelers;
 • Grijp niet meer in dan nodig is. Besef dat u er voor de spelers bent en niet voor uw eigen glorie. Het plezier van de spelers staat voorop;
 • Gedraagt u zich altijd, zowel in als buiten het veld, onberispelijk, sportief en professioneel;
 • Geef, als het verdiend is, beide teams een compliment voor sportief gedrag en hun inzet;
 • Wees duidelijk en objectief in uw oordeel en blijf altijd beleefd bij het constateren van een fout.

Toeschouwers

 • Gedraagt u zich op uw best. Vermijd schreeuwen, schelden en beledigen van spelers, spelleiding of andere toeschouwers;
 • Toon respect voor de tegenstanders. Zonder hen kan een wedstrijd niet gespeeld worden;
 • Veroordeel in alle gevallen het gebruik van het geweld, zowel in als buiten het veld;
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten;
 • Geef applaus bij goed en sportief spel van uw team en van dat van de tegenstander;
 • Lach kinderen nooit uit als zij falen of in de fout gaan. Blijf te allen tijde sportief en positief;
 • Kinderen spelen voor hun eigen plezier, niet voor dat van u. Spelers van RKSV Heeze zijn geen profs dus beoordeel hen ook niet zo;
 • Ruim uw eigen rommel op langs het veld, op het terras en in de kantine;
 • Wacht geduldig op uw beurt in de kantine. Bedenk altijd dat alle medewerkers dit vrijwillig doen;
 • Steunt u uw favoriete team bij uitwedstrijden en gedraagt u zich volgens de normen en waarden van RKSV Heeze. Goed voorbeeld doet goed volgen;
 • Kritiek uit u bij degene die het betreft, niet onderling aan de bar of langs het veld.

Bijlage 4: Specifieke afspraken voor jeugdspelers en jeugdleiders/jeugdtrainers

Specifieke afspraken voor jeugdspelers

 • Hou je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen en vertrek.
 • Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht zich tijdig af te melden bij de leider.
 • Bij wangedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen.
 • Zorg dat je voor een training minimaal 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld aanwezig bent.
 • Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.
 • Op de training dient men sportkleding te dragen.
 • De spelers zijn verplicht scheenbeschermers te dragen; het dragen van sieraden is verboden.
 • Na trainingen en wedstrijden is douchen verplicht (de (M)F- categorie zijn hierop een uitzondering).
 • Het gedrag in de kleedkamer is ten alle tijden fatsoenlijk en gedisciplineerd.
 • In de kleedkamer blijven wij van andermans eigendommen af.
 • Het gehele team zorgt dat de kleedkamer schoon achter gelaten wordt; de leiders letten hier op.
 • Roken in de kleedkamer is ten strengste verboden.
 • Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt en niet tegen de muren of onder de douche.
 • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Je bent zuinig op spullen van de vereniging.
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

Specifieke afspraken voor jeugdleider

 • Je bent ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
 • Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de coördinator en ouders.
 • Bij uit en thuis wedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedlokalen.
 • Sluit de kleedlokalen bij wedstrijden en trainingen en neem kostbare spullen in bewaring.
 • Je zorgt voor toezicht in de kleedlokalen zowel bij uit- als thuiswedstrijden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Je maakt en bewaakt het wasschema.
 • Regel het vervoer bij uitwedstrijden en maakt een schema met de ouders.
 • Je bent het startpunt van de telefooncirkel bij afgelastingen of het doorgeven van wijzigingen.
 • Je ontvangt de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Je verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier en geeft de uitslag door.
 • Je bent zuinig op de kleding en andere materialen die je van R.K.S.V. Heeze in bruikleen hebt gekregen.
 • Je zorgt dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.
 • Je ziet er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende kleding dragen.
 • Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • We praten MET elkaar en niet OVER elkaar.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

Bijlage 6: Sanctielijst

Incident Actie Sancties
Herhaaldelijk zonder afmelding
weg blijven van
trainingen/wedstrijden 
Aanspreken overtreder en informeren ouders door leider. Bij herhaling: informeren jeugdcommissie door leider


 
1ste overtreding: waarschuwing door leider.
2de overtreding: 2 speelweken schorsing
3de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
4de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Belediging in woord en/of gebaar, bijvoorbeeld vloeken en/of verwensingen


 
Aanspreken overtreder, informeren ouders Jeugdcommissie 
1ste overstreding: Berisping en/of directe of extra wisselbeurt
2de overtreding: Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing).
Ernstige belediging
Bijvoorbeeld spugen en/of
racistische taal

 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie


 
1ste overtreding:: 2 speelweken schorsing
2de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
3de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Intimidatie (= dreigen met niet
nader omschreven handelen)
Bijvoorbeeld verbale bedreiging
en/of pesten
 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie


 
1ste overtreding:: 2 speelweken schorsing
2de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
3de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Ernstige intimidatie, bijvoorbeeld dreiging met geweld en/of slaande beweging

 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie


 
1ste overtreding:: 2 speelweken schorsing
2de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
3de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Bekladden en vernielen van
spullen en spugen ed. in de
kantine, in kleedlokalen en/of
het gehele sportcomplex
 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie


 
Kosten verhalen op overtreder/ouders;
1ste overtreding: gelijk de laatste waarschuwing en
4 speelweken schorsing
2de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Gewelddadig handelen, bijvoorbeeld handtastelijkheden (trekken aan kleding, wegduwen, etc.)

 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie 
1ste overtreding:: 2 speelweken schorsing
2de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
3de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
 
Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen


 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie


 
1ste overtreding: 2 speelweken schorsing
2de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
3de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Slaan en/of schoppen in de
richting van anderen


 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie


 
1ste overtreding: 2 speelweken schorsing
2de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
3de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Bewuste mishandeling (bij geen
blijvend letsel)
 
Politie inschakelen

 
1ste overtreding: laatste waarschuwing en 12 maanden schorsing
2de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Ernstige mishandeling (blijvend
letsel en/of ziekenhuisopname)

 
Politie inschakelen


 
schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
 
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen
 
Aanspreken overtreder, informeren ouders door Jeugdcommissie

 
schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
 
Diefstal

 
Politie inschakelen

 
schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.

 

Bijlage 7: Alternatieve straffen

De betreffende commissies kunnen bij een uitspraak de onderstaande alternatieve straffen opleggen:

 • Corvee diensten kleedlokalen
 • Corvee diensten accommodatie
 • Hulp bij activiteiten
 • Leiden van pupillenwedstrijden
 • Schoonmaken tribune
 • Lotenverkoop wedstrijden seniorenselectie
 • Hulp maandagploeg
 • Hulp materiaalbeheerder
 • Hulp velden belijnen
 • Hulp bij trainingen pupillen

Bijlage 8: KNVB CONVENANT

Bij totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB-convenant een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook de leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut.

Het KNVB-convenant luidt als volgt:
“De ondertekenaars (KNVB, LBA, VVON, BZV, COVS):
stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;

veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;

benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden;

zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokken gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;

stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateur-voetbalsport;

verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes.”

Aan de inspanningsverplichting om dit convenant inhoud en vorm te geven voldoen wij door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen die geldigheid heeft voor onze vereniging en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan te komen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!