Cookie beleid RKSV Heeze

De website van RKSV Heeze is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Beleidsplan 2017 - 2021

RKSV HEEZE
BELEIDSPLAN
2017-2021 

RKSV Heeze
Sportpark het Lambrek
Sterkselseweg 51
5591 VE Heeze
Postbus 32
5590 AA Heeze
040-2262698
[email protected]
www.rksvheeze.nl 


Voorwoord

‘De club is een plezierige hobby voor alle spelende en niet-spelende leden’ 

Voor u ligt het beleidsplan voor de komende 5 voetbaljaren. Om een leidraad te hebben voor ons denken en doen de komende jaren, moet ieder lid het beleidsplan als houvast kunnen hanteren. Om onze club goed te positioneren binnen de gemeenschap, is het van belang dat onze leden enthousiast zijn over hun club en dat ook uitdragen. Het voortbestaan van een club valt of staat met het ledenaantal en de support vanuit gemeente en gemeenschap. Faciliteiten (velden, kleedlokalen, hulpmaterialen, kleding, etc.) en betaalde krachten gaan steeds meer geld kosten, terwijl de financiële ondersteuning vanuit de overheid steeds minder wordt.

De komende jaren willen we onze club een aantal speerpunten geven, waarmee we de aantrekkingskracht van de vereniging vergroten.
Die speerpunten zijn:

 • De jeugdopleiding zodanig inrichten dat we een stabiele tweedeklasser kunnen zijn door voldoende aanwas van goede voetballers voor het eerste heren elftal
 • Het vrouwen- en meisjesvoetbal uitbreiden qua aantal speelsters
 • Uitstekende faciliteiten
 • Doorstroming en behoud van de oudere jeugd naar de senioren

In welke mate dit allemaal realiseerbaar is, zal afhankelijk zijn van financiële armslag en de support vanuit ons ledenbestand.

Voor het bestuur is dit een primaire taak: hoe mobiliseer je voldoende leden om de speerpunten vorm te geven en de te formuleren jaardoelstellingen te halen.

Paul Krieckaert Voorzitter RKSV Heeze

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Dit beleidsplan is tot stand gekomen in overleg met vele betrokkenen. In dit beleidsplan willen we aangeven wat de koers van RKSV Heeze voor de komende jaren zal zijn.
Het plan is ook bedoeld om aan leden en potentiële leden duidelijk te maken waar RKSV Heeze voor staat en waarvoor zij kiest.

Het beleidsplan moet de basis zijn voor de jaardoelstellingen en moet er ook voor zorgen dat we een vaste koers varen (zie onze speerpunten).

In dit beleidsplan, zullen we vooral aandacht hebben voor het technische aspect van het voetbal, de faciliteiten, de financiën, de organisatie en de interactie met alle stakeholders. Op basis van het beleidsplan moeten we jaarlijks subdoelen en bijbehorende actieplannen opstellen.

Tijdens de jaarlijkse ALV dienen de beleidsdoelstellingen steeds tegen het licht gehouden te worden.

 

2. Missie, Visie, Strategie RKSV Heeze

2.1 Missie RKSV Heeze

Onze missie is in het voorwoord al de revue gepasseerd:

‘De club is een plezierige hobby voor alle spelende en niet-spelende leden’

Dit klinkt simpel, maar is in de uitvoering niet altijd gemakkelijk. Het zegt iets over de ruimte en support die we elkaar binnen de club geven, om het leuk te houden. Het kan geen one man show zijn van individuen die “hun eigen ding doen”, maar daar tegenover staat dat mensen ook de ruimte moeten krijgen om hun rol te kunnen spelen. In dat spanningsveld speelt het bestuur een belangrijke rol als richting gevend orgaan en soms als “scheidsrechter”.

2.2 Visie RKSV Heeze

RKSV Heeze is een veldvoetbalvereniging met zaterdagvoetbal voor junioren en zondagvoetbal voor senioren. Iedereen met een leeftijd van tenminste 4 jaar kan actief lid worden van onze vereniging. Dat betekent, dat er plaats is voor iedereen. Het gehandicapten-, meisjes- en vrouwenvoetbal , alsook het veteranen- en veterinnenvoetbal (dit laatste ook op vrijdagavond) zullen binnen onze vereniging een volwaardige plaats innemen naast het mannen- en jongensvoetbal. RKSV Heeze heeft daarbij een open oor voor bijzondere/nieuwe situaties als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (opvang kansarmen, ouderen sport, maatschappelijke projecten, etc.).

De uitdagingen waar we als vereniging voor staan, zullen we aangaan door onze leden op vrijwillige basis in te zetten in de relevante kennis gebieden. Dus niet alleen op voetbaltechnisch, organisatorisch en financieel gebied, maar juist ook op het gebied van ouderen, kinderen, social media, juridisch, etc.

Onze doelstellingen formuleren wij als volgt:

 • de komende 5 jaar een stabiele 2e klasser (heren) met over 5 jaar 900 leden
 • een top accommodatie voor 900 leden
 • Het vrouwenvoetbal maakt een wezenlijk onderdeel uit van de vereniging (minimaal 10% van de spelende leden)

2.3 Strategie

Hoe willen we onze visie en doelstellingen waarmaken?

Om een stabiele 2e klasser (heren) te zijn, zullen we voor voldoende aanwas uit de jeugd moeten zorgen. Daarvoor willen we verwijzen naar het technische beleidsplan voor de jeugd.

Daarnaast willen we meer vrouwen en meisjes aan het voetballen krijgen. Daarvoor is een plan opgesteld, waarnaar hier verwezen wordt.

Dit alles vergt uiteraard goede faciliteiten ( velden, kleedkamers, spelmiddelen, kleding, verzorging etc.). Verderop in het beleidsplan komen we daarop terug.

Onze doelstelling van 900 leden vergt ook extra aandacht voor het behouden van onze oudere jeugd en jongere senioren.

 

3 Profiel RKSV Heeze

RKSV Heeze is opgericht op 15 mei 1930 en kent inmiddels een rijke historie. De huidige voetbalclub RKSV Heeze werd in 1930 opgericht als PVC (Patronaats Voetbal Club) door een fusie tussen de toenmalige dorpsclubjes PVC en Zwart-Wit. Na naamswijzigingen en een fusie
(1933: naamswijziging in Vitesse, 1936: fusie met Blauw-Wit, 1939: naamswijziging in VV Heeze) werd in 1953 besloten verder te gaan onder de huidige naam; RKSV Heeze (Rooms Katholieke Sport Vereniging Heeze).

RKSV Heeze is binnen de gemeente Heeze-Leende een van de drie voetbalclubs. Echter binnen het dorp Heeze is RKSV Heeze de enige voetbalclub. In Heeze zijn bijna alle sporten vertegenwoordigd en heeft RKSV Heeze als vereniging de meeste concurrentie van de hockey- en tennisvereniging.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jeugdspelers na overgang naar de senioren blijven voetballen, zodat de seniorenafdeling gaat groeien.

3.1 SWOT analyse

3.1.1 Sterktes

 • RKSV Heeze heeft op dit moment een grote groep vrijwilligers
 • Veel jeugdteams, vooral in de onderbouw
 • Goede, positieve sfeer binnen de vereniging
 • Mooie accommodatie (velden & kleedlokalen en clubhuis) en uitstekende faciliteiten (spelmiddelen)
 • Financieel sterk
 • De heren selectie speelt op relatief hoog niveau

3.1.2 Zwaktes

 • Kwaliteit en beschikbaarheid velden (in de winter en tijdens de zomerstop)
 • Beperkt aantal vrijwilligers voor inzet in de kantine
 • Geen kunstgrasveld
 • Uitstroom oudere jeugd (17-22 jaar)

3.1.3 Kansen voor de komende jaren

 • De overheid stimuleert sportbeoefening
 • Ouderen sport
 • De omvang van verenigingen moet groot genoeg zijn om basis functies te blijven garanderen
 • Opkomst van het meisjesvoetbal

3.1.4 Bedreigingen voor de komende jaren

 • Uitstroom van leden in de categorie 17-22 jaar
 • Stijging van de kosten
 • Beschikbaarheid van kader om de club te leiden
 • Concurrentie van andere sportverenigingen binnen en buiten de gemeente Heeze-Leende
 • Verlaging van overheidssubsidies

3.2 Actieplannen om de SWOT positief te beïnvloeden

Op basis van onze doelstellingen en bovenstaande SWOT analyse destilleren we onze speerpunten voor de komende jaren.

 • Een sterke jeugdopleiding opzetten om zowel sportief als qua aantal leden te groeien
 • Speciale aandacht voor de categorie 17-22 jarigen, om te zorgen dat zij blijven voetballen
 • Aandacht voor de instroom van meisjes en het uitbreiden van het vrouwenvoetbalEen uitstekende accommodatie met dito faciliteiten
Bij elke van deze speerpunten horen jaardoelstellingen met bijbehorende plannen. Deze plannen worden door de betreffende commissies uitgewerkt.

4 Organisatiestructuur

4.1 Algemeen

De organisatiestructuur van RKSV Heeze dient transparant en eenduidig te zijn. Dit ter realisatie van de verschillende beleidsdoelen en ter waarborging van de kwaliteit en korte en optimale communicatielijnen. Een goede communicatie is namelijk de voorwaarde voor een goede aansturing en draagt zorg voor betrokkenheid. De totale organisatiestructuur van RKSV Heeze vindt u in bijlage 1.

4.2 Organisatie RKSV Heeze

De organisatie van RKSV Heeze wordt vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering. Deze komt normaal gesproken één keer per jaar bij elkaar om de jaarverslagen goed te keuren, de voorzitter te kiezen en décharge te verlenen aan het bestuur. Eventuele andere belangrijke besluiten (zoals geregeld in de statuten of door het bestuur als zodanig aangemerkt) worden ook in de ALV genomen.

Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Onder het hoofdbestuur vallen een zestal commissies:

 1. Commissie Seniorenvoetbal
 2. Commissie Jeugdvoetbal
 3. Commissie PR & Communicatie
 4. Sponsorcommissie
 5. Commissie Faciliteiten en Accommodatie
 6. Organisatie en Neven Activiteiten Commissie

 

Deze commissies hebben elk een eigen takenpakket en budget en leggen verantwoording af aan het hoofdbestuur. De zes commissies hebben elk een vertegenwoordiger in het hoofdbestuur.
Alle commissies maken aan het einde van het seizoen een jaarverslag met daarin de behaalde doelen en doelstellingen voor het nieuwe seizoen.

Op dit moment zijn er binnen de vereniging ook een aantal subcommissies actief. Om duidelijkheid te geven op welk niveau in de organisatie zij zich bevinden dient hier structuur in aangebracht te worden. Om dit te verwezenlijken worden de subcommissies omgedoopt in werkgroepen. Hierdoor ontstaat een duidelijke structuur van werkgroepen die onder verantwoording van één van de zes commissies vallen.

4.2.1 Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering komt normaal gesproken één keer per jaar bij elkaar. Zij heeft een controlerende functie ten opzichte van het hoofdbestuur. Daarnaast dienen alle wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd te worden. De Algemene Ledenvergadering heeft één controlerende adviescommissie, te weten de kascommissie.

De kascommissie bestaat uit 3 personen die de financiële gegevens van de vereniging jaarlijks controleren.

4.2.2 Hoofdbestuur

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken is het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de overige leden.

Het hoofdbestuur kent een aantal stafcommissies, zoals het secretariaat, de ledenadministratie en PR & Communicatie.

4.2.3 Seniorencommissie

De seniorencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden voor de senioren, alsmede de JO-19 en het meisjesvoetbal. Dit laatste vanwege het nog beperkte aantal speelsters en in nauw overleg met de jeugdcommissie, indien opportuun.
Daarnaast dient zij ook alles af te handelen wat daarmee in relatie staat.

4.2.4 Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de wedstrijden voor de jeugd t/m JO-17 en de G-teams en alle zaken daar omheen.

4.2.5 Commissie PR & Communicatie

De PR & Communicatie commissie zorgt ervoor dat via de diverse media nieuws gepubliceerd wordt. Daarnaast zal de afdeling PR & Communicatie er ook zorg voor dragen dat nieuws via de verschillende kanalen gecommuniceerd wordt naar leden en niet-leden.

4.2.6 Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zorgt voor het binnenhalen en behouden van sponsoring. Zo zijn zij verantwoordelijk voor de facturering en voor de tegenprestaties welke met sponsors worden afgesproken.

4.2.7 Commissie Accommodatie & Faciliteiten

Deze commissie zorgt ervoor dat faciliteiten aanwezig zijn om alle activiteiten van de vereniging doorgang te laten vinden. Zo zijn zij verantwoordelijk voor de accommodatie, kantine en materialen. Ook IT en beveiliging horen hier bij.

4.2.8 Organisatie en Neven Activiteiten Commissie

In het bestuur is iemand specifiek verantwoordelijk voor de organisatie van het team vrijwilligers. Dit om te voorkomen dat mensen op de verkeerde plaats cq in een niet-passende rol terecht komen.

De NAC is verantwoordelijk voor de organisatie van alle nevenactiviteiten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het jeugdkamp, de jeugdvoetbaldag, de clubdag en ook het vrijwilligersfeest. De NAC zal uiteindelijk bestaan uit een aantal afgevaardigden uit de werkgroepen van deze nevenactiviteiten.

4.3 Werkgroepen

Enkele van de commissies kennen ook nog werkgroepen welke verantwoordelijkheid afleggen aan de commissies waaronder zij vallen. Enkele werkgroepen zijn:

 1. Werkgroep toernooien (NAC)
 2. Werkgroep ‘El Grisio’ (NAC)
 3. Werkgroep Nevenactiviteiten jeugd (NAC)
 4. Werkgroep Voetbaltechnische Zaken (Seniorencommissie)
 5. Werkgroep Vrijwilligersproject (Secretariaat)

4.4 Takenpakket commissies

Het takenpakket en de diverse functieomschrijvingen van alle commissies en werkgroepen kunt u terug vinden in het Kaderboek RKSV Heeze.


5 Financieel beleid

5.1 Algemeen

Zonder twijfel vormt de financiën het beleidsterrein dat de komende decennia centraal zal staan bij alle beslissingen die genomen worden. De continuïteit van de vereniging gaat immers vóór alles. Zwaardere financiële lasten zijn te verwachten als gevolg van afnemende financiële steun vanuit de overheid, de privatisering van de accommodatie, hogere kwaliteitseisen aan de accommodatie en uit het realiseren van de doelstellingen op prestatief niveau.

Bij financiën dient onderscheid gemaakt te worden in jaarlijkse baten en lasten en incidentele baten en lasten. Een toename van de jaarlijkse lasten dient gecompenseerd te worden met structurele baten op jaarbasis.
Feitelijk heeft de vereniging slechts drie structurele inkomstenbronnen, namelijk contributies, sponsoring en kantine-inkomsten. Een toename van het ledenaantal zal in principe een positief effect hebben op de contributies en inkomsten uit de kantine.

De keerzijde van de medaille is uiteraard dat geïnvesteerd moet worden in de accommodatie om de nieuwe leden te laten voetballen. Dit leidt weer tot een toename van de exploitatielasten. Ter financiering van investeringen moet ook gedacht worden aan specifieke sponsoracties.

5.2 Controle & autorisatie

Om malversaties te voorkomen, zal er naast de jaarlijkse kascontrole, een maandelijkse rapportage van crediteuren en debiteuren aan het hoofdbestuur plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen grote bedragen vervreemd kunnen worden dienen betalingen boven de € 3000,- door twee personen van het hoofdbestuur gefiatteerd te worden.

5.3 Financiële commissie

Om de financiën van de club in de toekomst te structureren en de werkzaamheden te spreiden wordt er een financiële commissie gevormd. De penningmeester van de club staat aan het hoofd van de financiële commissie waarin nog 2 à 3 financieel ingestelde personen zitting hebben.
De financiële commissie krijgt de volgende taken:

 • Opstellen van de verenigingsbegroting
 • Maandelijkse rapportage van de financiën
 • Budgettering
 • Contributie-inning
 • Verzekeringen
 • Subsidies

5.3.1 Budgettering

Naar aanleiding van de begroting zal de financiële commissie budgetten toekennen aan de uitvoerende commissies. Deze commissies zijn zelf verantwoordelijk voor de beheersing van hun budget. De commissies dienen zelf een begroting en voorstel voor het budget in bij de financiële commissie.

Aan het einde van het seizoen dient de financiële commissie de begroting en budgetten voor het nieuwe seizoen in conceptvorm voor te leggen aan het hoofdbestuur, zodat deze voor aanvang van het nieuwe seizoen door het hoofdbestuur goedgekeurd kunnen worden.

De budgettering zal in onderling overleg tussen de financiële commissie en een afvaardiging van de andere commissies tot stand komen.

5.4 Inkomsten

RKSV Heeze heeft op dit moment de volgende inkomstenbronnen:

 • Contributie
 • Kantine-inkomsten
 • Sponsorbijdragen ( hoofdsponsor, “gewone” subsponsor, activiteitensponsor)
 • Reclame-inkomsten ( tenuesponsor, reclamebordsponsor, advertenties in de Link)
 • Donateurs (vrienden van RKSV Heeze)
 • Grote Clubactie
 • Subsidies
 • Entree- en loterij opbrengsten

5.4.1 Contributie

RKSV Heeze dient constant alert te zijn op het marktconform houden van de contributie. Zo zal er regelmatig een inventarisatie plaats moeten vinden van de contributies van concurrerende sportverenigingen en vergelijkbare voetbalverenigingen. Belangrijk is dat RKSV Heeze een goede concurrentiepositie behoudt. Daarnaast moet er een goede kwaliteit/prijs verhouding zijn tussen wat RKSV Heeze aanbiedt en de contributie die daarvoor gevraagd wordt.

Ten aanzien van de contributie wordt door RKSV Heeze een sociaal beleid gevoerd.

Het is bijna onvermijdelijk dat de contributie in de toekomst zal stijgen. Niet alleen de inflatie ligt hieraan te grondslag, maar ook de toenemende kosten. Het hoofdbestuur vindt het belangrijk dat de contributies niet te snel stijgen. Daarom stelt het hoofdbestuur zich ten doel om ervoor te zorgen dat voldoende inkomsten worden gegenereerd zodat gedurende de looptijd van het beleidsplan de contributie met niet meer dan 15% verhoogd moet worden.

5.4.2 Nieuwe inkomstenbronnen

Naast de huidige inkomstenstromen zal RKSV Heeze ook op zoek moeten naar nieuwe extra inkomstenbronnen om de oplopende kosten in de toekomst te kunnen dekken. Voorbeelden zijn:

 • De accommodatie beschikbaar stellen voor activiteiten van KNVB of andere organisaties
 • Incidentele of jaarlijkse acties organiseren
 • Een loterij organiseren
 • Uitbreiden donateurs

5.5 Uitgaven

De financiële middelen van RKSV Heeze zijn beperkt. Dit vraagt van leden en kader duidelijke afspraken en discipline zich aan die afspraken te houden. Doelstelling is om binnen de kaders van de goedgekeurde begroting te werken.
Belangrijk is wel dat er binnen de begroting ruimte is voor onvoorziene of incidentele uitgaven. De belangrijkste uitgaven van RKSV Heeze zijn nu:

 • Onderhoud terrein en Energiekosten
 • Salaris kantinepersoneel
 • Trainingsmaterialen
 • Salaris Trainers
 • Vrijwilligerskosten
 • Competitiekosten KNVB

 

De velden van het sportpark zijn geprivatiseerd. Dit houdt in dat RKSV Heeze zelf moet zorgen voor onderhoud van de velden. RKSV Heeze krijgt jaarlijks van de Gemeente Heeze-Leende een onderhoudsbijdrage . Overschrijdingen van de kosten zijn voor rekening van RKSV Heeze. Het hoofdbestuur stelt zich ten doel dat de kosten voor onderhoud niet hoger mogen uitvallen dan de subsidie van de Gemeente Heeze-Leende.

De totale uitgaven mogen dan ook niet negatief beïnvloed worden door de privatisering van de velden en de gebouwen.

Het hoofdbestuur stelt zich als taak om in de toekomst de uitgaven te beperken en in de hand te houden. Van de hierboven genoemde uitgaven zijn met name de energiekosten en de vrijwilligerskosten twee posten waar steeds kritisch naar gekeken zal moeten worden.
Binnen het hoofdbestuur wordt een persoon belast met de taak om de energiekosten periodiek te vergelijken met de prijzen van andere aanbieders. Daarnaast zal er kritisch gekeken worden naar het verbruik van energie. De energieverbruikende middelen dienen zo efficiënt mogelijk ingezet te worden. Beheersing van de energiekosten is een belangrijk item voor de toekomst.

Het hoofdbestuur is bezig met het maken van plannen voor het reduceren van de vrijwilligerskosten. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak om de komende jaren alle vrijwilligerstaken in te kunnen vullen. Een mogelijke oplossing hierin kan zijn dat leden of ouders van leden verplicht worden gesteld om per seizoen beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van enkele (uren) vrijwilligerstaken.


6 Vrijwilligers

6.1 Algemeen

Momenteel zijn er vele vrijwilligers actief binnen de vereniging RKSV Heeze. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om onze vereniging te runnen.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor elke (sport)vereniging. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat het aantal vrijwilligers eerder kleiner wordt dan groter. Niet alleen het werven van nieuwe vrijwilligers, maar ook het behouden van vrijwilligers is dus van groot belang.

Binnen de vereniging RKSV Heeze zijn er diverse vrijwilligersfuncties:

 • Trainer/leider van een junioren- of seniorenteam
 • Verenigingsscheidsrechter
 • Schoonmaak/onderhoud
 • Maandagploeg
 • Verzorger
 • Kantinediensten
 • Wedstrijdsecretariaatdiensten bij jeugd- of seniorenwedstrijden
 • Lid van een van de commissies (zie organisatiestructuur)
 • Bestuursfunctie
 • .......

6.2 Werving

Het vrijwilligersbeleid van de vereniging dient gericht te zijn op het bevorderen van instroom van nieuwe vrijwilligers en het behouden van bestaande vrijwilligers en kaderleden. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende acties:

 • Actief benaderen O19-jeugdspelers en selectiespelers voor vrijwilligersfuncties bij de jeugdafdeling (“O” staat voor zoewel jongens als meisjes).
 • Het opzetten van ‘stageplaatsen’ voor O17- en O15-jeugdspelers voor vrijwilligersfuncties bij de jeugdafdeling.
 • Actief benaderen van ouders van jeugdleden bij het aanmelden van hun kinderen.
 • Actief benaderen van oud-leden
 • Actief benaderen van leden/oud-leden die de pensioenleeftijd bereikt hebben en nog capabel zijn om iets voor de vereniging te kunnen betekenen
 • Meer moeders/vrouwen benaderen voor functies binnen de commissies
 • Een kaderboek maken waarin duidelijke taak/functieomschrijvingen van alle vrijwilligersfuncties zijn opgenomen.

Momenteel betalen de vrijwilligers een bijdrage aan de vereniging ter hoogte van de verplichte KNVB bijdrage. Daartegenover staat dat de vrijwilligers een feestavond aangeboden krijgen en indien nodig de mogelijkheid krijgen om op kosten van de vereniging benodigde cursussen en/of diploma’s te behalen.

In de toekomst is het wellicht in overweging te nemen de bijdrage vanuit de vereniging te betalen en de vrijwilligersfaciliteiten op een andere manier in te vullen. Commissies hebben zelfstandig de mogelijkheid om vrijwilligers te werven voor hun vacatures. Belangrijk hiervoor is dat er een kaderboek wordt gemaakt met daarin een beschrijving van de organisatiestructuur met duidelijke taak/functieomschrijvingen, zodat potentiële vrijwilligers precies weten waaraan ze gaan beginnen.

6.3 Vrijwilligersadministratie

Om voldoende inzicht te hebben in welke vrijwilligers bij RKSV Heeze actief zijn en actief zijn geweest wordt een vrijwilligersadministratie bijgehouden. Hierin worden alle vrijwilligers opgenomen en per jaar geadministreerd welke functies door welke vrijwilligers uitgevoerd worden.
Alle vrijwilligers die bij RKSV Heeze een functie vervullen en een vergoeding krijgen dienen een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Daarnaast dienen zij een kopie van hun identiteitsbewijs in te leveren. Op deze manier wil RKSV Heeze deugdelijke administratie van haar vrijwilligers voeren. De overeenkomst en kopie van het identiteitsbewijs worden in de vrijwilligersadministratie opgenomen. Ook een VOG zal onderdeel zijn van de vrijwilligersadministratie.

6.4 Vergoedingen

RKSV Heeze stelt zich ten doel in beginsel alle vrijwilligers gelijk te behandelen. Dientengevolge krijgen de vrijwilligers (in principe) geen financiële vergoeding voor het uitoefenen van hun functie. Wel kunnen vrijwilligers in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding voor de door hun gemaakte onkosten.
De achterliggende gedachte hierbij is dat vrijwilligers bij RKSV Heeze hun functie uitoefenen, omdat zij daar plezier in hebben en niet om er financieel gewin uit te halen.
Indien vrijwilligers toch een vergoeding ontvangen zal deze niet hoger zijn dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. Daarnaast zullen er met de vrijwilligers maandvergoedingen en geen uurvergoedingen afgesproken worden. Deze vergoedingen zullen dan door de vereniging per maand uitbetaald worden. Indien het niet anders mogelijk is dan dat er een uurvergoeding afgesproken wordt dient, ook deze te voldoen aan de wettelijke kaders.

6.5 Opleidingen

Naast het opleiden van voetballers wil RKSV Heeze zich ook bezighouden met het opleiden van vrijwilligers. Op deze manier willen we het interessant maken voor mensen om vrijwilliger te worden bij RKSV Heeze. In principe zijn alle opleidingsgebieden, mits RKSV Heeze in de organisatie er voordeel van kan hebben, mogelijk. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vrijwilligers dan een diploma behalen (deels) op kosten van RKSV Heeze.
Een belangrijke peiler hierin is dat we met name de jeugdspelers van RKSV Heeze willen stimuleren tot het volgen van trainers- of scheidsrechterscursussen.
Om hierin de eerste stap te zetten is in het technisch beleidsplan opgenomen dat er bij alle selectieteams stageplaatsen gecreëerd zullen worden voor toekomstige trainers.

6.6 Maatschappelijke stages

Alle leerlingen in het middelbaar onderwijs zijn verplicht een maatschappelijke stage te lopen. Hier ligt een kans voor RKSV Heeze om jongeren kennis te laten maken met diverse vrijwilligersfuncties bij een vereniging. Door de leerlingen een maatschappelijke stage aan te bieden en hen daarbij kennis te laten maken met diverse functies binnen de vereniging kunnen deze leerlingen direct of later op vrijwillige basis een van deze functies gaan vervullen.
Om de maatschappelijke stages goed te laten verlopen, zal er wel een goed plan opgezet worden met voldoende begeleiding en mogelijkheden voor de stagiaire.

7 Technisch beleid

7.1 Algemeen

Bij een voetbalclub gaat het vooral om de sport zelf, het voetballen. Hier dient dan ook veel aandacht naar uit te gaan. De Technische Commissie is bij uitstek de commissie waar het technisch beleid wordt vormgegeven. Het technisch beleid van de club is gescheiden voor jeugd en senioren.

7.2 Doelstelling

RKSV Heeze stelt zich ten doel, middels het technisch beleid, om kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren en jeugd) op te leiden om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen.
Concreet wil RKSV Heeze dat haar jeugdselectieteams op minimaal hoofdklasse niveau spelen en dat de seniorenselectie op minimaal 2de klasse (H1)respectievelijk reserve 1ste klasse (H2) niveau speelt. Voor de vrouwen en lagere senioren willen we vooralsnog niet een sportief niveau nastreven.

7.3 Aanpak

Om de gestelde doelen te bereiken wordt de totale weg van mini’s t/m senioren door RKSV Heeze in drie fasen opgedeeld. Deze drie fasen zijn:
1. Pupillen
2. Junioren
3. Senioren

In de aanpak van RKSV Heeze worden er voor elk van deze fasen eigen subdoelen nagestreefd. RKSV Heeze zal er voor zorgen dat er een goede aansluiting is tussen de verschillende fasen.

 1. Bij de pupillen begint het voetbal voor de meeste leden van onze club. Tijdens de pupillenjaren dient er een basis gelegd te worden voor de verdere voetbalcarrière. Bij deze doelgroep willen wij de leden dan ook een totaalpakket aanbieden door de spelers vooral te trainen in basistechnieken. Als de pupillen gaan beschikken over een goede basistechniek kan daar in de andere doelgroepen op verder gebouwd worden.

 2. Bij de junioren wordt een eerste schifting gemaakt. In het technisch beleid wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen zeer voetbalvaardige spelers, die hun sport op een prestatieve wijze willen beleven en de minder voetbalvaardige spelers, die hun sport vooral op een recreatieve wijze willen beleven. In deze categorie wordt (afhankelijk van leeftijd en aanbod van speelsters) ook het meisjesvoetbal in meisjesteams gespeeld.

 3. Bij de senioren wordt de scheiding tussen prestatief en recreatief voetbal verder doorgezet, doordat er voor de recreatieve teams geen verplichte trainingen meer plaatsvinden.

In het technisch beleid van RKSV Heeze zal in de komende jaren extra aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:

 • Verbeteren van de jeugdopleiding
 • Uitvoeren van een seniorenbeleid wat een goede aansluiting waarborgt op de jeugdopleiding
 • Opleidingen en trainingen van het technisch kader
 • Ontwikkeling veteranenvoetbal

7.4 Technisch Beleidsplan

De uitwerking van het technisch beleid is terug te lezen in het technisch beleidsplan van RKSV Heeze. Hierin wordt beschreven hoe de TC (senioren en junioren) de gestelde doelen wil gaan bereiken.

7.5 Materiaal

Met materiaal wordt bedoeld alle onderdelen, die gebruikt worden tijdens trainingen of wedstrijden. Hierbij kennen we een aantal categorieën: Trainingsballen, Wedstrijdballen, Hesjes,
Dopjes & Pionnen, Doelen, Reservetenues en overig materiaal.
De commissie Facilitair heeft de verantwoordelijkheid voor het materiaal.

7.5.1 Afspraken

Om ervoor te zorgen dat de materialen niet snel kapot gaan of kwijt raken dienen er goede afspraken met de materiaalbeheerders en trainers gemaakt te worden.
In principe worden de materialen uitgegeven en ingenomen door de materiaalbeheerders en kledingcommissie. De trainers en spelers komen niet in de materiaalruimte.

Om de afspraken in de toekomst in de hand te houden is het belangrijk om de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken bij het team te leggen. Hierbij zullen ook de kosten voor onnodig verlies of schade verhaald worden bij de teamleden.

7.6 Doelen (sportief)

 • RKSV Heeze 1 (mannen) dient een stabiele 2de klasser te worden
 • RKSV Heeze 2 (mannen) dient een stabiele reserve 1ste klasser te worden
 • De jeugdselectieteams van RKSV Heeze dienen allen minimaal op hoofdklasse niveau te spelen.
 • Vrouwen voetbal: aan het eind van deze periode minimaal 150 vrouwen en meisjes als actieve leden (sportief niveau nog niet belangrijk)

8. Seniorenbeleid

8.1 Algemeen

RKSV Heeze heeft op dit moment een stabiele seniorenafdeling. De afgelopen jaren is het aantal seniorenteams redelijk stabiel. Een pluspunt is dat er op dit moment zowel een vrouwenteam als een veterinnenteam actief is bij RKSV Heeze en dat het meisjesvoetbal bij de jeugd groeiende is.

8.2 Doelstellingen (recreatief)

Voor de komende jaren heeft de seniorencommissie van RKSV Heeze drie belangrijke doelen te verwezenlijken.

 • Er moet een goed en duurzaam beleid komen voor het behoud van spelers die de overstap naar de senioren maken cq. gemaakt hebben. Om het aantal seniorenteams in de toekomst te kunnen handhaven en zelfs uitbreiden is dit van essentieel belang. Plannen daarvoor zijn in ontwikkeling. (o.a. vriendenteams stimuleren, team van de maand en aandacht bij 2e jaars O-19)
 • Er wordt gekeken naar de wens om veteranenvoetbal en walking football te introduceren.
 • Het aantal vrouwen- en veterinnenteams willen we uitbreiden

 

9. Jeugdbeleid

9.1 Algemeen

RKSV Heeze heeft op dit moment een grote en stabiele jeugdafdeling. In de afgelopen jaren is de jeugdafdeling gestaag gegroeid. Landelijk gezien blijft het jeugdvoetbal populair, maar lijkt de groei te stagneren.Ook bij RKSV Heeze zal dit het geval zijn en daarom is het belangrijk dat de jeugdafdeling een solide beleid voert. Uitgangspunt hiervoor moet zijn dat de jeugdcommissie voldoende mankracht heeft om het jeugdbeleid uit te voeren en te handhaven.

9.2 Doelstellingen

Het belangrijkste doel van de jeugdafdeling van RKSV Heeze is dat alle jongeren bij de vereniging moeten kunnen sporten. In de huidige maatschappij is het belangrijk dat er voor deze jongeren duidelijke regels en afspraken zijn. Jongeren zijn steeds meer geneigd zich niets van regels aan te trekken. Echter om de orde te handhaven zal de jeugdcommissie een duidelijk en strak beleid voeren. Aan de andere kant moet er ook aandacht besteed worden aan de begeleiding van de jeugdteams. De begeleiders moeten voldoende handvatten aangereikt krijgen om een jeugdteam op een goede manier te kunnen begeleiden. Belangrijk hierin is de communicatie tussen begeleiders en jeugdcommissie.

9.3 Ontwikkelingen jeugdafdeling

9.3.1 Meisjesvoetbal

Landelijk gezien gaan er steeds meer meisjes voetballen. Om in de toekomst nog verder te groeien moet de jeugdcommissie zich richten op het organiseren van diverse activiteiten om potentiële leden naar de club te trekken. De jeugdcommissie zal hiervoor een duidelijk beleid formuleren.

9.3.2 Allochtonen

Op dit moment zien we het aantal allochtonen binnen onze vereniging groeien. Deze jongens en/of meisjes komen uit een andere cultuur en hebben, vanwege hun geloof, vaak andere gebruiken en gewoonten. De jeugdcommissie zal ook hiervoor duidelijke regels en afspraken formuleren, zodat leiders weten hoe zij hier mee om kunnen gaan.

9.3.3 Teamtenues

In de afgelopen seizoenen werden alle jeugdteams gesponsord door een tenuesponsor. Hierdoor hoefden de spelers zelf geen tenue aan te schaffen. Dit beleid proberen we uiteraard te handhaven.

9.4 Nieuwe leden

Tot op heden wordt er nauwelijks gewerkt aan actieve ledenwerving. Door de start van het schoolvoetbaltoernooi een aantal jaren geleden is het aantal aanmeldingen fors gestegen. Door nog actiever te worden in de ledenwerving door bijvoorbeeld posters op te hangen bij de diverse scholen kunnen we een verdere groei in het aantal leden verwachten. Ook het geven van clinics kan hieraan bijdragen.
Kinderen kunnen vanaf 4 jaar lid worden van de vereniging. Dit is echter nog onvoldoende bekend bij de doelgroep. Hier zal meer aandacht aan besteed moeten worden. Voor kinderen die willen proeftrainen is er de mogelijkheid om tegen betaling van het inschrijfgeld (
10,--) drie maanden proeftrainingen te volgen alvorens zij een definitieve keuze maken om zich in te schrijven.

9.5 Technisch Jeugdbeleidsplan

De uitwerking van het jeugdbeleid is terug te lezen in het jeugdbeleidsplan van RKSV Heeze. Hierin wordt beschreven hoe de jeugdcommissie de gestelde doelen wil gaan bereiken.

10. Accommodatie & Faciliteiten

10.1 Algemeen

De belangrijkste voorwaarden om te kunnen voetballen zijn, naast leden, de accommodatie en de faciliteiten van de club. Zonder veld, kleedruimtes en materialen is het spelen van wedstrijden en/of trainen praktisch onmogelijk. Om de doelstellingen voor de komende jaren te kunnen behalen is het zeer belangrijk dat accommodatie en faciliteiten op orde zijn en waar nodig meegroeien. Dit geldt overigens evenzeer voor IT en beveiliging.

10.2 Accommodatie

De kleedkamers, velden en kantine vallen onder de accommodatie van onze vereniging. Hierin liggen mogelijkheden en knelpunten.
Op basis van het lange termijn doel van de vereniging voor het aantal leden (900), is uitbreiding van het aantal kleedlokalen en de aanleg van een kunstgras veld noodzakelijk.

10.2.1 Knelpunten

Op dit moment kent de accommodatie een aantal knelpunten:

 1. Gezien het huidige aantal jeugdteams zit de accommodatie op dit moment al aan haar grenzen.
 1. Zowel bij de kleedruimtes als bij de wedstrijd- en trainingsvelden.
 2. De indeling van de kleedruimtes zorgt ervoor dat het bij elftallen niet mogelijk is om meer dan
 3. een team per kleedruimte in te delen.
 4. Bij de jeugdteams hebben we steeds vaker te maken met gemengde teams. De meisjes dienen
 5. dan een apart kleedlokaal te krijgen. Tot op heden worden zij in een scheidsrechterkleedruimte geplaatst. Dit veroorzaakt nu al problemen, doordat er maar twee kleedruimtes voor scheidsrechters zijn en in de toekomst zal het aantal meisjes waarschijnlijk alleen maar groter worden, waardoor de scheidsrechterkleedruimte hiervoor te klein zal zijn.
 6. De trainingsvelden worden zo intensief gebruikt dat deze vanaf de winterstop vaak al zeer slecht bespeelbaar zijn.
 7. Bijkomend probleem bij het bovengenoemde is dat alleen de trainingsvelden verlicht zijn en avondwedstrijden in de periode januari t/m maart vaak op slecht bespeelbare velden gespeeld dienen te worden.

10.2.2 Kansen

Kansen liggen op het gebied van bespeelbaarheid in de winter en in de zomerstop. Indien dat verbetert cq mogelijk wordt, dan kunnen we als vereniging ook meer bieden. Dat impliceert kunstgras.

10.3 Horeca

Een van de belangrijkste inkomstenbronnen is het horecagedeelte van de club. Echter moet de kantine niet alleen een inkomstenbron zijn voor de vereniging maar vooral ook een ontmoetingsplek voor leden en niet-leden.
Doel is om meer publiek in de kantine te krijgen op trainingsavonden en wedstrijddagen.

10.3.1 Prijzen

De prijzen in de kantine dienen marktconform te zijn in vergelijking met andere voetbalkantines. Om ervoor te zorgen dat dit op peil blijft zal de commissie regelmatig vergelijkingen maken met sportkantines van andere verenigingen.

10.3.2 Openingstijden

Tot nu toe is de kantine alleen geopend op wedstrijddagen in het weekend en de donderdagavond. In de toekomst zal er ook gekeken moeten worden of de kantine open kan zijn bij doordeweekse oefen- of competitiewedstrijden. En de openstelling bij trainingen zal indien mogelijk verruimd dienen te worden, zoals op dinsdag indien er europacupvoetbal op TV is.

10.4 Omgaan met de accommodatie en materiaal

Onze vereniging stelt materialen aan haar spelers en vrijwilligers ter beschikking. Niet alleen de accommodatie, maar ook ballen, hesjes, pylonen en kleding (wedstrijdtenues, sportpakken, jassen voor de trainers etc.). Verenigingsgeld gaat op aan goede materialen en het herstellen of vervangen van beschadigde materialen. We zijn er als vereniging dus bij gebaat dat een ieder zorgvuldig met de accommodatie en materialen omgaat. Hierbij is bewustwording bij alle betrokkenen van belang, evenals het nemen van verantwoordelijkheid.

10.5 Doelen

 • Het reserveren van voldoende financiële middelen om in de toekomst de accommodatie mee te laten groeien met de rest van de vereniging. Daarbij valt te denken aan kunstgrasvelden en kleedruimtes.
 • Een plan maken om meer bewustwording te creëren bij verenigingsleden in het met respect omgaan met de accommodatie en materialen.
 • Het aanstellen van verantwoordelijken per team in kennen en naleven van respectvol omgaan met de accommodatie en materialen. (normen en waarden)
 • Inzet kantine personeel: bardiensten laten draaien door teams op roulatie. Altijd onder supervisie van een ‘betaalde kracht met diploma’s” maar dit kan wellicht de personeelskosten drukken (zeker op trainingsavonden).

11. Sponsoring

11.1 Algemeen

In de (amateur)sportwereld is sponsoring door het bedrijfsleven niet meer weg te denken. Het bedrijven van amateursport is kostbaar en nauwelijks uit enkel de reguliere verenigingsinkomsten (contributie) op te brengen. Zeker als het gaat om extra impulsen of bijzondere voorzieningen als een aardig tenue of speciale faciliteiten, wordt een beroep gedaan op ‘externe geldbronnen’. Al dan niet in ruil voor tegenprestatie zijn er bedrijven die bereid zijn tot het leveren van een financiële bijdrage aan de amateursport.

11.2 Sponsoring bij RKSV Heeze
Ook bij RKSV Heeze is sponsoring een bekend fenomeen dat in vele varianten mogelijk is. Een aantal

vormen van sponsoring bij RKSV Heeze zijn:

 • Hoofdsponsor
 • VIP subsponsor
 • Advertentie sponsor
 • Activiteiten sponsor (bijv. toernooien, clubdag, etc.)
 • Tenue sponsor
 • Reclamebord sponsor
 • Waaierbord sponsor
 • Website banner sponsor
 • Narrowcasting sponsor
 • Vrienden van RKSV Heeze

De totale range van mogelijkheden op het gebied van sponsoring bij RKSV Heeze kunt u vinden in de sponsorbrochure.

Bij verenigingen als RKSV Heeze is sympathie met de vereniging een belangrijke drijfveer voor sponsoring. Het aan de sponsoring verbonden publicitaire effect komt meestal op de tweede plaats en het is mooi meegenomen als dit optreedt. Uiteraard rust op de vereniging de verplichting de kansen die zich daarvoor aandienen te benutten en zal in het verwerven van sponsoren een zeer actieve rol worden vervuld. Zie onze sponsorbrochure voor meer informatie.
In de toekomst zal de noodzaak van sponsoring alleen maar toenemen zeker voor een vereniging met ambities. Om verplichtingen over en weer tussen sponsor en vereniging helder en inzichtelijk te houden, wordt de relatie contractueel vastgelegd.

11.3 Sponsorcommissie

De sponsorcommissie van RKSV Heeze is belast met de volgende taken:

 • Opstellen, uitvoeren en bewaken van het sponsorplan
 • Samenstellen sponsorbrochure
 • Werven van sponsoren en donateurs
 • Behoud van sponsoren en donateurs
 • Nazorg aan sponsoren en donateurs
 • Facturering van sponsorgelden
 • Vertegenwoordiging in de financiële commissie

De sponsorcommissie richt zich met name op het werven van nieuwe sponsoren, zodat de inkomsten uitgebreid kunnen worden. Maar zeker zo belangrijk is het behoud van sponsoren.

De sponsorcommissie dient hierbij vooral aandacht te besteden aan de tegenprestaties voor sponsoren. Zoals eerder aangegeven is de reden van sponsoring lang niet altijd de interesse in publiciteit maar meer een gunst of interesse om bij de vereniging betrokken te zijn of te raken. Voor een goede relatie met de sponsoren zal de sponsorcommissie zorgdragen voor:

 • Informeren van de sponsor over de gang van zaken bij de vereniging
 • Het betrekken van de sponsor bij evenementen binnen de vereniging
 • Benutten van publiciteitskansen voor de sponsor

Het is belangrijk dat de sponsorcommissie in de toekomst bij het afsluiten van sponsorcontracten er rekening mee houdt dat de vervaldagen voor een eenzelfde groep sponsoren op één datum vallen. Hierdoor kan de facturering en eventuele verlenging voor een bepaalde groep sponsoren gelijktijdig verlopen.

11.4 Tegenprestaties sponsoren

Vaak worden in sponsorcontracten ook tegenprestaties vanuit de club vastgelegd. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van deze tegenprestaties. Het aanbieden van tegenprestaties zal altijd in overleg plaatsvinden met het hoofdbestuur om te waarborgen dat er geen beloftes gedaan worden die de vereniging niet kan nakomen.

11.5 Sponsoring versus Public Relations

Doordat RKSV Heeze meer aan PR gaat doen is dit een kans om de sponsoractiviteiten uit te breiden. Doordat er meer posters verspreid gaan worden en door het wekelijks gebruik van de beamer/tv in de kantine ontstaan er mogelijkheden om advertentieplaatsen te verkopen.

11.6 Doelen

 • Opstellen en/of updaten van een sponsorplan met doelen per jaar alsmede een plan om deze doelen te realiseren. Dit plan wordt jaarlijks gepresenteerd aan het hoofdbestuur en periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang
 • Uitwerken en/of updaten van een sponsorbrochure met daarin alle mogelijkheden om te sponsoren
 • Sponsoren verbinden aan alle activiteiten van de club
 • De inkomsten uit sponsoring stabiliseren en waar mogelijk te verhogen. Belangrijk is om een stabiele basis van sponsoren te creëren zodat er voor langere termijn met een redelijke mate van zekerheid zicht is op de inkomsten uit sponsoring. Dit is van groot belang voor de (meerjarige) financiële planning van de vereniging 

12. Activiteiten

12.1 Algemeen

De hoofdtaak van RKSV Heeze is het organiseren van voetbal-activiteiten in competitieverband of op het trainingsveld. Daarnaast voetbal gerelateerde activeiten (toernooien, clubdag, seniorenmiddag, El Grisio, vrijwilligersavond, nieuwjaarsreceptie)

12.2 Neven Activiteiten Commissie
De belangrijkste taken van de NAC zijn:

 • Het opstellen van de activiteitenkalender
 • Het organiseren van de diverse activiteiten
 • Het opstellen en bewaken van draaiboeken van de diverse activiteiten de activiteitenkalender voor het nieuwe seizoen dient aan het einde van het seizoen opgesteld te worden, zodat tijdig gestart kan worden met de organisatie van bijvoorbeeld de jeugdtoernooien.

12.3 Activiteiten

RKSV Heeze wil naast de voetbal gerelateerde activiteiten ook andere activiteiten organiseren voor het vermaak van onze leden, het genereren van gelden of het uitoefenen van een maatschappelijke functie.
RKSV Heeze heeft besloten om voor de oudere jeugd geen niet-voetbal activiteiten te organiseren. In plaats daarvan krijgen zij een kleine financiële vergoeding om zelf iets te organiseren.

De NAC zal moeten kijken of er een juiste mix is tussen de voetbalactiviteiten en de nevenactiviteiten.

12.4 Doelen/taken

 • Het opstellen van de activiteitenkalender
 • Het schrijven van draaiboeken voor alle activiteiten voor aanvang van het seizoen
 • Ontwikkelen van nieuwe activiteiten

13. Public Relations & Communicatie

13.1 Algemeen

PR & Communicatie wordt steeds belangrijker voor verenigingen. Het regelmatig positief in het nieuws komen is een belangrijk punt.
Ook de interne communicatie van nieuws en diverse activiteiten is belangrijk en zal goed continu verbeterd moeten worden. Daartoe kunnen ook de moderne media uitstekend gebruikt worden (Facebook, LinkedIn, etc). Het wordt zo belangrijk, dat er eigenlijk een werkgroep voor zou moeten komen.

13.2 Public Relations

Het hebben van een goed imago wordt steeds belangrijker. Om ervoor te zorgen dat RKSV Heeze veelvuldig positief in het nieuws komt dienen van alle activiteiten verslagen gemaakt te worden welke vervolgens via de diverse media gepubliceerd worden.

13.3 Externe communicatie

Om de externe communicatie naar leden en de buitenwereld te verzorgen staat een aantal middelen tot onze beschikking, zoals:

 • Website RKSV Heeze
 • Heeze 24/Horizon/ED
 • Link
 • Posters & Flyers
 • Nieuwsbrief
 • Facebook/LinkedIn/Twitter

13.3.1 Website RKSV Heeze

Sinds kort hebben we een geheel vernieuwde site waardoor informatie een stuk eenvoudiger te vinden is. In de toekomst zal de website een steeds belangrijker communicatiemiddel worden om de leden en niet-leden op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de website bezoeken is het wel belangrijk dat de website actueel en interessant blijft. Zaken als afgelastingen, wedstrijdprogramma’s en –wijzigingen kunnen via de website op een snelle manier gecommuniceerd worden.
RKSV Heeze heeft een webteam van 4 webmasters, die zich bezig houden met het actueel houden van de website.

13.3.2 Heeze 24

Binnen de gemeente Heeze-Leende zijn dit Heeze 24 en Horizon. Door berichten hierop te plaatsen kunnen de mensen binnen de gemeente Heeze-Leende bereikt worden.
Op dit moment hebben wij als vereniging de mogelijkheid om diverse berichten op de kabelkrant te plaatsen. Wellicht kunnen we in de toekomst ervoor zorgen dat dagelijks enkele pagina’s met nieuws over RKSV Heeze gevuld worden, zodat de mensen uit Heeze op de hoogte blijven van wat er bij de vereniging gaande is en georganiseerd wordt.

13.3.3 Parel van Brabant

De Parel van Brabant wordt wekelijks bezorgd in de gemeente Heeze-Leende. Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om hier berichten in te plaatsen. RKSV Heeze plaatst wekelijks het programma en de uitslagen in de Parel van Brabant. Daarnaast worden regelmatig artikelen aangeleverd.

13.3.4 Posters & Flyers

Op dit moment worden er enkel ad hoc posters gemaakt voor activiteiten van RKSV Heeze.
In de toekomst zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en kosten om ook voor de diverse activiteiten posters of flyers te maken. Hiermee kunnen de diverse activiteiten zowel extern als intern gecommuniceerd worden met als doel zoveel mogelijk deelnemers en publiek te trekken.

13.4 Interne communicatie

Externe communicatie is belangrijk, maar interne communicatie is zeker zo belangrijk. Leden moeten op de hoogte worden gehouden van wedstrijdprogramma’s, activiteiten en diverse nieuwsberichten over de club. De interne communicatie wordt via de volgende kanalen verzorgd:

 • Link
 • Narrowcasting
 • Website RKSV Heeze
 • Nieuwsbrief

13.4.1 Link

Bij RKSV Heeze kennen we de Link die gedurende het seizoen negen maal verschijnt.

13.4.2 Media kantine narrowcasting

Sinds enige tijd hangt er in de kantine een beamer met scherm. Deze zou eenvoudig ingezet kunnen worden om diverse zaken te communiceren. Door middel van een powerpoint presentatie kan er aandacht gevraagd worden voor activiteiten, kunnen uitslagen en standen direct gecommuniceerd worden etc. etc. Er zijn zelfs mogelijkheden om interactief met leden te communiceren. Ook dat moet in de toekomst opgezet worden.

13.5 Doelen

 • RKSV heeze voor het voetlicht
 • Communicatie met de leden om informatie uit te wisselen, maar ook om meningen en behoeften te peilen

14. Normen en Waarden

De normen en waarden waar we als RKSV Heeze voor staan, zijn opgenomen in het handboek Normen en Waarden. De commissie Normen en Waarden bewaakt de handhaving. Zie ook handboek Normen en Waarden. Naast de verwijzing naar het Handboek Normen en Waarden, willen we hier nog wel specifiek wijzen op onze inspanningen om het onderwerp “Positief Coachen” meer aandacht te geven. Zowel bij de jeugd als bij de senioren is het van belang dat spelers, begeleiding en publiek zich daar meer van bewust worden.

Bijlage A

Doelstellingen op basis van het beleidsplan

Financieel beleid

Controle

 • Maandelijkse rapportage van de debiteuren en crediteuren aan het hoofdbestuur door Penningmeester
Inkomsten

 • Het vinden van nieuwe inkomstenbronnen
 • Het verhogen van de inkomsten met 35%, zodat de vereniging in een nog betere liquiditeitspositie komt en reserveringen voor de toekomst mogelijk worden.
 • De inkomsten uit donateurs verdubbelen
 • De kantine-inkomsten verhogen met minimaal 30%
 • Voldoende inkomsten genereren, zodat de contributie met maximaal 15% stijgt in de looptijd van

Uitgaven

 • Kosten analyse
 • Energieverbruik met 10% terugdringen
 • De onderhoudskosten beperken door inzet van vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid

 • Plan maken voor actieve werving van vrijwilligers
 • Plan maken voor maatschappelijke stages
 • Opzetten van een vrijwilligersadministratie
 • Het aantal vrijwilligers verhogen met minimaal 10%
 • Ouders en leden vaker inzetten voor vrijwilligerstaken

Technisch beleid

 • RKSV Heeze 1 dient een stabiele 2e klasser te worden
 • RKSV Heeze 2 dient een stabiele reserve 1ste klasser te worden
 • De jeugdselectieteams van RKSV Heeze dienen allen minimaal op hoofdklasse niveau te spelen.
 • Het op peil houden van de voorraad materialen.

Seniorenbeleid

 • Mogelijkheden voor veteranenvoetbal onderzoeken
 • Beleid maken voor de overgang van jeugd naar senioren
 • Aan het einde van de periode van dit beleidplan willen we minimaal 12 seniorenteams (heren en dames) hebben.

Jeugdbeleid

 • Het aantal meisjes binnen de jeugd verdrievoudigen, waardoor we met 3 á 4 meisjesteams kunnen gaan spelen in de competities.
 • Realiseren dat we binnen 3 jaar minimaal 3 vaste meisjeselftallen hebben.
 • Het jeugdleden aantal met minimaal 10% laten groeien
 • Actieve ledenwerving uitbreiden.

Facilitair beleid

 • Het reserveren van voldoende financiële middelen om in de toekomst de accommodatie mee te laten groeien met de rest van de vereniging.

Sponsoring

 • Opstellen van een sponsorplan
 • Uitwerken van een sponsorbrochure
 • Sponsoren verbinden aan alle activiteiten van de club
 • De inkomsten uit sponsoring met minimaal 50% verhogen.

Activiteiten

 • Het opstellen van de activiteitenkalender
 • Het schrijven van draaiboeken voor alle activiteiten

PR & Communicatie

 • Zo vaak mogelijk positief in het nieuws komen. Daarbij is om de buitenwereld te bereiken Heeze24 wel heel belangrijk. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!